Allmänna Villkor

Dessa villkor gäller vid hyra från Walpens Event AB

1. Ägare

Utrustningen tillhör Walpens Event AB. Hyresmannen får därför inte låna- eller hyra ut, sälja, pantsätta, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan Walpens Event AB skriftliga medgivande. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas. I händelse av rättsliga åtgärd mot hyresman som kan inverka på Walpens Event AB rätt skall Walpens Event AB omgående meddelas och detta kontrakt företas för utmätningsman eller konkursförvaltare. Walpens Event AB är berättigat att med skäligt varsel få tillträde till utrustningen för service, inspektion, utbyte eller återtagande av detta.

2. Hyra och deposition

Hyra utgår från och med den tid utrustningen lämnas ut från Walpens Event AB till och med den tid utrustningen återlämnas. Hyra debiteras hyresmannen per påbörjat kalenderdygn. Hyran skall alltid erläggas Via Swish vid avhämtning om inte annat avtal upprättats. Önskas faktura läggs det på en faktureringsavgift om 45kr. Betal- eller kreditkort kan ej användas.

3. Uppkoppling.

Hyresmannen ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt samt att denna är lämpad för användandet. Walpens Event AB ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person, förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, felaktig av hyresmannen gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning som till annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av Walpens Event AB. Om tvistemål uppstår angående installationen skall hyresmannen snarast kontakta Walpens Event AB för rådgivning. Mot ersättning kan Walpens Event AB även transportera och installera utrustningen på plats.

4. Skada.

Hyresmannen ansvarar under hela hyrestiden för skador, repor och nedsmutsning av/på utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, skadegörelse, överbelastning, vanvård eller felkoppling utförd av annan än Walpens Event AB eller av Walpens Event AB auktoriserad person. Hyresmannen ansvarar vidare för skada på annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada utrustningen samt vid person- eller annan skada. Hyresmannen äger ej, även om han är tekniskt kunnig att göra ingrepp i utrustningen eller låta annan än av Walpens Event AB auktoriserad person utföra reparationer av denna. Har till följd av åtgärd från hyresmannens sida fel uppstått på utrustningen är Walpens Event AB ej skyldig att i utbyte ställa annan felfri utrustning eller att reparera utrustningen utan att hyresmannen erlägger ersättning härför. Hyresmannen är skyldig att ha teknisk kompetens kring användadet av utrustningen och gärna sätta sig in i handhavandet redan vid avhämtningen eller ännu tidigare. Uppkoppling av utrustning bör sedan ske snarast så att det även här kan kontrolleras att allt fungerar och att eventuella frågeställningar hyresmannen har kan besvaras av Walpens Event AB. Hyresmannen bör veta att ej överbelasta utrustningen (t.ex spela sönder högtalare) Vid förstörd utrustning skickas en faktura ut på reparationskostnad om ej går att reparera nypriset på förstörd utrustning. Denna ska betalas inom 10 Dagar.

5. Driftsavbrott.

Walpens Event AB ansvarar för att utrustningen är funktionsduglig under hyrestiden, dock med undantag för de situationer som nämnts i § 3 samt § 4 ovan. Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till Walpens Event AB (t.ex via mobilnr. eller e-post). Walpens Event AB skall därmed antingen skyndsamt reparera utrustningen eller ersätta den med annan av likvärdig typ och modell som Walpens Event AB för tillfället har tillgänglig. För sådan ersättningsutrustning gäller vad som stadgats i detta avtal. Avdrag på hyreskostnad endast för den tid utrustningen inte varit funktionsduglig. Walpens Event AB fritar sig från ansvar för olägenheter eller kostnader som kan uppstå för hyresmannen på grund av materialfel på utrustningen eller omständigheter som Walpens Event AB ej råder över.

6. Stöld.

All ljud & ljusutrusning är mycket stöldbegärlig. Hyresmannen förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i låst utrymme, helst utan fönster, när den ej är i bruk. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta Walpens Event AB om det inträffade. Varuvärdet debiteras hyresmannen och skall betalas inom tio dagar.

7. Avbokning.

Vid avbokning måste denna ske senast 7 dagar innan hyrdagen annars debiteras 50% av Hyrkostnaden. Avbokning som sker dagen innan/samma dag debiteras med 100% av kostnaden.

8. Återlämning.

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Transportlådor, utrustning, högtalare och kablar skall vara rengjorde från eventuella tejprester, stearinfläckar och dryckesspill. Kablar skall vara hoprullade på samma sätt som vid utlämnandet annars debiteras 50 kr per kabel. Kablar får inte vara kladdiga och nedsmutsade. Skadade, saknade eller nedsmutsade tillbehör ersätts kontant. Om kunden är i försenad med återlämnandet av utrustningen och det inte beror på Walpens Event AB, debiteras dygnshyra plus 500kr för varje påbörjat dygn med gällande taxa motsvarande det hyrpris som gäller vid hyran.
Återlämning skall ske måndag till fredag 16.00-17.00, lördagar 11.00-12.00 om inget annat är överenskommet annars debiteras extra dygnshyra plus 500kr i förseningsavgift.

9. Särskilda villkor privatpersoner

Privat hyresman måste vara minst 18 år och kunna uppvisa ID-handlingar som körkort, ID-kort eller Pass. (undantag för utrustning som kostar i nyinköp under 5 000 kr). Om hyresman är yngre än 18 år måste förälder och/eller målsman följa med och skriva under avtalet.

10. Särskilda villkor skolor, föreningar och företag.

Vi fakturerar gärna skolor, föreningar och företag. För att detta skall kunna ske behövs registreringsbevis tillställas oss före aktuell hyra och att betalningsanmärkningar saknas samt att skolan, föreningen och företaget har varit aktivt i mer än 2 år. Faktureringsavgift tillkommer samt vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt fakturan per påbörjad månad. Kredittid som ges är tio dagar om annat ej avtalats.

Svar på vanliga frågor

Här är svar på de vanligaste frågorna

JA!

Dock enbart helhetslösningar med elverk! Egna elverk får ej användas.

JA!

Tag kontakt för information kring priser.

JA!

Detta mot ersättning per påbörjad timme

Vardagar 7-16 500kr/h

Övrig tid kvällar helger 800kr/h